Hương Vị Tình Yêu ~ Cuốn Tiểu thuyết rất Hay và Bổ ích dảnh cho các bạn trẻ ~

Thảo luận trong 'Linh Tinh' bắt đầu bởi g13pandabooks, 12/7/13.

Lượt xem: 315

 1. g13pandabooks

  g13pandabooks Thành Viên Mới

  Tham gia:
  12/7/13
  Bài viết:
  4
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  0
  Nơi ở:
  Yên Bái
  [​IMG]

  HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU

  Moät caâu chuyeän tình yeâu ñaùng ñöôïc traân troïng, naâng niu, moät cuoán saùch noùi veà duõng khí cuûa nhöõng coâ thieáu nöõ môùi lôùn.
  Lyù Vi laø moät coâ gaùi may maén, vì tình yeâu thaät söï ñaõ ñeán beân caïnh coâ.
  Lyù Vi laø moät coâ gaùi chòu nhieàu ñau khoå, vì tình yeâu cuûa coâ ngoaøi ngoït ngaøo coøn coù nhieàu chua xoùt.
  Khi môû quyeån saùch naøy ra, baïn coù thể tìm hình boùng mình trong moät nhaân vaät naøo ñoù. Coù theå laø moät coâ thieáu nöõ môùi lôùn vôùi những taâm söï ngoån ngang nhö Lyù Vi hay moät chaøng trai treû tính caùch ngang ngöôïc nhöng traøn ñaày tình caûm nhö Trình Chaân, moät chaøng trai ñaøo hoa phong nhaõ nhö Laâm Nguyeân Nhaát... Neáu khoâng, ít nhaát baïn cuõng coù theå ñeå taâm tö tình caûm cuûa mình quay veà moät thôøi tuoåi treû vôùi tình yeâu vöøa chôùm nôû vöøa e theïn, vöøa ngoït ngaøo vaø cuõng raát maõnh lieät.

  Hương vị tình yêu: sè trang 298; Khổ: 14.5x20.5, gi¸: 68.000®. T¸c giả: Mé H¹. Thanh Hµ dÞch.
  Sách thuộc dòng Panda Soul, do Công ty TNHH Văn hóa Hương Thủy liên kết với NXB: Văn học ấn hành.
 2. g14pandabooks

  g14pandabooks Thành Viên Mới

  Tham gia:
  20/7/13
  Bài viết:
  4
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  0
  Nơi ở:
  Nghệ An
  Hương vị tình yêu
  [​IMG]

  HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU

  Thông tin sách
  Moät caâu chuyeän tình yeâu ñaùng ñöôïc traân troïng, naâng niu, moät cuoán saùch noùi veà duõng khí cuûa nhöõng coâ thieáu nöõ môùi lôùn.
  Lyù Vi laø moät coâ gaùi may maén, vì tình yeâu thaät söï ñaõ ñeán beân caïnh coâ.
  Lyù Vi laø moät coâ gaùi chòu nhieàu ñau khoå, vì tình yeâu cuûa coâ ngoaøi ngoït ngaøo coøn coù nhieàu chua xoùt.
  Khi môû quyeån saùch naøy ra, baïn coù thể tìm hình boùng mình trong moät nhaân vaät naøo ñoù. Coù theå laø moät coâ thieáu nöõ môùi lôùn vôùi những taâm söï ngoån ngang nhö Lyù Vi hay moät chaøng trai treû tính caùch ngang ngöôïc nhöng traøn ñaày tình caûm nhö Trình Chaân, moät chaøng trai ñaøo hoa phong nhaõ nhö Laâm Nguyeân Nhaát... Neáu khoâng, ít nhaát baïn cuõng coù theå ñeå taâm tö tình caûm cuûa mình quay veà moät thôøi tuoåi treû vôùi tình yeâu vöøa chôùm nôû vöøa e theïn, vöøa ngoït ngaøo vaø cuõng raát maõnh lieät.

  Hương vị tình yêu: sè trang 298; Khổ: 14.5x20.5, gi¸: 68.000®. T¸c giả: Mé H¹. Thanh Hµ dÞch.
  Sách thuộc dòng Panda Soul, do Công ty TNHH Văn hóa Hương Thủy liên kết với NXB: Văn học ấn hành.

  Hương vị tình yêu: sè trang 298; Khổ: 14.5x20.5, gi¸: 68.000®. T¸c giả: Mé H¹. Thanh Hµ dÞch.
  Sách thuộc dòng Panda Soul, do Công ty TNHH Văn hóa Hương Thủy liên kết với NXB: Văn học ấn hành.
 3. waplxmobi

  waplxmobi Thành Viên Mới

  Tham gia:
  21/7/13
  Bài viết:
  6
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  0
  Nơi ở:
  hà nội
  truyện hay lắm thanks chủ thớt