Hà Nội 51 Cấu trúc so sánh trong tiếng anh bạn cần biết

Thảo luận trong 'Dịch Vụ Máy Tính' bắt đầu bởi thuctapseonx02, 28/2/16.

Lượt xem: 98

 1. thuctapseonx02

  thuctapseonx02 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  24/12/15
  Bài viết:
  257
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Giới tính:
  Nam
  lap dat camera quan sat

  kết nối tiếng anh

  1/ Cấu trúc: S + V + (not) enough + noun + (for sb) to do st = (không) đủ cái gì để (cho ai) làm gì. (He doesn’t have enough qualification to work here).

  2 / Cấu trúc: S + V + (not) adj/adv + enough + (for sb) to do st = cái gì đó (không) đủ để (cho ai) làm gì. (He doesn’t study hard enough to pass the exam).

  3/ Cấu trúc: S + V + too + adj/adv + (for sb) to do st = cái gì quá đến nổi làm sao để cho ai đấy làm gì. (He ran too fast for me to catch up with).

  4/ Cấu trúc: Clause + so that + clause = để mà (He studied very hard so that he could pas the test).

  5/ Cấu trúc: S + V + so + adj/adv + that S + V = cái gì đó quá làm sao đến nỗi mà …(The film was so boring that he fell asleep in the middle of it)

  6/ Cấu trúc: It + V + such + [a(n)] adj noun + that S +V = cái gì đó quá làm sao đến nỗi mà ...
  (It was such a borring film that he fell asleep in the middle of it)

  7/ Cấu trúc: If + S + present simple + S +will/can/may + V simple :câu điều kiện loại 1 = điều kiện có thật ở tương lai ( If you lie in the sun too long, you will get sunburnt).

  8/ Cấu trúc: If + S + past simple + S + would + V simple: Câu điều kiện loại 2 = miêu tả cái không có thực hoặc tưởng tượng ra (If I won the competition, I would spend it all).

  9/ Cấu trúc: If + S + past perfect + S + would + have past participle:câu điều kiện loại 3 = miêu tả cái không xảy ra hoặc tưởng tượng xảy ra trong quá khứ (If I’d worked harder, I would have passed the exam)

  10/ Cấu trúc: Unless + positive = If … not = trừ phi, nếu không (You will be late unless you start at one)

  11/ Cấu trúc: S + used to + do = chỉ thói quen, hành động trong quá khứ ( He used to smoke, but he gave up five months ago) - used ở đây như một động từ quá khứ.

  12/ Cấu trúc: S + be + used/accustomed to + doing = quen với việc …( I am used to eating at 7:00 PM)

  13/Cấu trúc: S + get + used to + doing = trở nên quen với việc …( We got used to American
  food).

  14/Cấu trúc: would rather do…….than ..….= thích cái gì (làm gì ) hơn cái gì (làm gì)( We would rather die in freedom than lie in slavery)

  15/Cấu trúc: prefer doing/ noun……..to ..…= thích cái gì (làm gì ) hơn cái gì (làm gì) ( I prefer drinking Coca to drinking Pepsi).

  16/Cấu trúc: would + like(care/hate/prefer) + to do = tạo lời mời hoặc ý muốn gì ( Would you like to dance with me)

  17/ Cấu trúc: like + V_ing = diễn đạt sở thích (He like reading novel) like + to do = diễn đạt thói quen, sự lựa chọn,hoặc với nghĩa cho là đúng.
  (When making tea, he usually likes to put sugar and a slice of lemon in fisrt)

  18/ Cấu trúc: S + should/had better/ought to/ be supposed to + do = ai đó nên làmgì.(He should study tonight, He had better study tonight, He is supposed to study tonight).

  19/Cấu trúc : Could, may, might + have + P2 = có lẽ đã (It may have rained last night, but I’m not sure)

  20/Cấu trúc : Should + have + P2 = lẽ ra phải, lẽ ra nên (Tom should have gone to office this morning).

  22/Cấu trúc : …because + S + V : (Tai was worried because it had started to rain.) …because of/ due to/ + Noun : (Tai was worried because of the rain).

  23/Cấu trúc : Although/ Even though/ though + Clause = mặc dù
  (Jane will be admitted to the university although her has bad grades).

  24/Cấu trúc : Although/ Even though/ though + Clause = mặc dù
  (Jane will be admitted to the university although her has bad grades.)

  25/Cấu trúc : to be made of = consist of = được làm bằng – đề cập đến chất liệu làm vật ( This table is made of wood)

  26/Cấu trúc : to be made from = được làm từ – đề cập đến ngvật liệu bị biến đổi khỏi trạng thái ban đầu . ( Paper is made from wood)

  27/Cấu trúc : to be made out of = được làm bằng – đề cập đến quá trình làm ra vật .
  ( This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk)

  28/Cấu trúc : to have sb do sth = to get sb to do sth = sai ai, bảo ai làm gì
  ( I’ll have Vinh fix my car) ,( I’ll get Vinh to fix my car)

  29/Cấu trúc : to have sb do sth = to get sb to do sth = sai ai, bảo ai làm gì
  ( I’ll have Vinh fix my car) ,( I’ll get Vinh to fix my car)

  30/Cấu trúc: to have / to get sth done = làm gì bằng cách thuê người khác ( I have my car washed )

  31/Cấu trúc : to make sb do sth = to force sb to do sth = Bắt buộc ai làm gì
  ( The bank robbers make the maneger give them all the money )

  32/Cấu trúc : to make sb P2 = làm cho ai bị làm sao
  ( Working all night on Friday made me tired on Saturday ).

  33/Cấu trúc : to cause sth P2 = làm cho cái gì bị làm sao
  ( The big thunder storm caused waterfront houses damaged ).

  34/Cấu trúc : to let sb do sth = to permit/allow sb to do sth = để cho ai , cho phép ai làm gì ( I let me go ) .

  35/Cấu trúc : S + V + as + { adj/adv} + as + {noun/pronoun} = so sánh ngang bằng 1( My book is as interesting as your) , ( Vinh sings as well as I “ không phải là me”)

  36/Cấu trúc : S + short {adj/ adv}_ er + than + {noun/pronoun} = so sánh hơn 1
  ( My grades are higher than Vinh’s).

  37/Cấu trúc : S + short {adj/ adv}_ er + than + {noun/pronoun} = so sánh hơn 1 ( My grades are higher than Vinh’s).

  38/Cấu trúc : S + more + long {adj/ adv} + than + {noun/pronoun} = so sánh hơn 2 ( He speaks English more fluently than I ).

  39/Cấu trúc : S + less + {adj/ adv} + than + {noun/pronoun} = so sánh kém
  ( He visits his family less frequently than she does ).

  40/Cấu trúc : S + V + the + short {adj/ adv}_ est + { in + singular count noun/ of +plural count noun} = so sánh bậc nhất 1 ( Tom is the tallest in the family).

  41/Cấu trúc : S + V + the + most +long {adj/ adv} + { in + singular count noun/ of+plural count noun} = so sánh bậc nhất 2 (This shoes is the most expensive of all )

  42/Cấu trúc : S + V + the + least +long {adj/ adv} + { in + singular count noun/ of + plural count noun} = so sánh bậc nhất 3 (This shoes is the least expensive of all)

  43/Cấu trúc : S + V + number multiple + as + {much/many} + (noun) + as + {noun/ pronoun}= so sánh bội số “gấp 2,gấp 3...”(This pen costs twice as much as the other one)

  44/Cấu trúc : The + comparative + S + V + the + comparative + S + V = so sánh kép ( The more you study, the smatter you will become ).

  45/Cấu trúc : No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V = vừa mới ….thì đã… ( No sooner had we started out for Obama than it started to rain ).

  46/Cấu trúc S + need + to V/ V_ing “ toV khi S là vật thể sống ,V_ing khi S không là vật thể sống”
  ( The grass needs cutting) ; ( I need to learn Eng lish )

  47/Cấu trúc : …V1 + to + V2 : trong đó V1 là { agree, expect, hope, learn, refuse, want, demand, forget, attempt, offer, seem, fail, desire, plan, prepare).

  48/ Cấu trúc : …V1 + V2 _ing… : trong đó V1 là {admit, avoid, delay, deny, resist, postpone, miss, finish, enjoy, suggest, mind, recall, risk, resume, quit, consider).

  49/Cấu trúc: S + wish + (that) + S + { could V/ would V/ were V_ing} + …= ước ở tương lai ( We wish that you could come to the party to night.)

  50/Cấu trúc: S + wish + (that) + S + { could V/ would V/ were V_ing} + …= ước ở tương lai ( We wish that you could come to the party to night.)

  51/Cấu trúc: S + wish + (that) + S + {past perfect/could have P2}….= ước ở quá khứ ( I wish that I had washed the clothes yesterday).
  Danh Động Từ - Gerund
  Danh động từ - gerund
  (Có nghĩa là Động từ thêm -ing)
  =======================================================
  Địa chỉ : Số 18 ngõ 178 phố Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
  Email: xem trên website
Similar Threads: Cấu trúc
Diễn đàn Tiêu đề Date
Dịch Vụ Máy Tính dịch vụ cài win tại nhà cầu giấy 1/4/16
Dịch Vụ Máy Tính Cài win tại nhà tại 50 cầu giấy. 15/1/16
Dịch Vụ Máy Tính Cài win 10 tại nhà giá rẻ ở cầu giấy 11/1/16
Dịch Vụ Máy Tính Công ty TNHH Acons - Thiết kế Kiến trúc, Phong thủy. 19/5/14