Một vài trường hợp, bạn có dữ liệu quan trọng và không muốn cho người khác copy sang USB. Hãy thực hiện như sau:

Start ---> Run ---> gõ Regedit, hộp thọai Registry sẽ hiện ra.
Mở registry, tìm tới khóa sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\StorageDevicePolicies
Lưu ý:
Khóa StorageDevicePolicies có thể không có, bạn có thể tạo ra bằng cách click chuột phải vào khỏang trắng , chọn New ---> key, sau khi tạo xong, ở khung bênh phải của key, chọn New ---> DWORD có tên là WriteProtect và gán cho nó giá trị là 1!
Restart lại máy! Khi có người cắm USB vào máy của bạn và copy thì sẽ nhận đc thông báo lỗi viết dữ liệu lên usb .
Cảnh báo:
- Chỉ dùng cho những máy tính không muốn chia sẻ dự liệu.
- Nếu muốn chia sẻ lại, xóa key vừa tạo và restart lại máy.

View more random threads: